Oświadczenie o prywatności

zgodnie z art. 13 i 14 RODO i § 55 BDSG

Administrator danych (zgodnie z art. 13 1. a) i art. 14 1. a) RODO) (zwany dalej "my")

coaxworks GmbH
Sebastian Thieme
Winterbergstr. 28
01277 DRESDEN
GERMANY

Zgodnie z § 38 BDSG nie wyznaczono inspektora ochrony danych. (W odniesieniu do art. 13 1. b) i 14 1. b) RODO)

Warunki przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 6 1. RODO)

Przechowujemy i przetwarzamy dane użytkownika tylko wtedy, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
a) Użytkownik wyraził zgodę. (patrz prawo do odwołania)
b) Jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik, lub do podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy.
c) Jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań prawnych.
d) Nie wykorzystujemy tych danych.
e) Nie wykorzystujemy tych danych.
f) W celu ochrony naszych uzasadnionych interesów lub interesów osób trzecich. Zostało to szczegółowo opisane w odpowiednim punkcie niniejszego tekstu.

Procesy związane z ochroną danych

Hosting

Podstawą jest również art. 28 RODO i § 62 BDSG wraz z umową z podmiotem przetwarzającym.

Osoby, których dane dotyczą:

 • Wszyscy odwiedzający naszą witrynę

Dane osobowe:

 • (nasza) witryna, do której uzyskano dostęp (URL)
 • typ przeglądarki i wersja przeglądarki
 • używany system operacyjny
 • poprzednio odwiedzana witryna (URL)
 • nazwa hosta urządzenia użytkownika
 • adres IP urządzenia użytkownika
 • dane przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego (co najmniej imię i nazwisko oraz e-poczta)

Są one przetwarzane wraz z datą i godziną oraz przechowywane w plikach dziennika serwera.

Interes:

 • Artykuł 6 1. f) RODO w celu utrzymania komunikacji technicznej i ułatwienia komunikacji.

Wyjaśnienie:
Korzystamy z usług zewnętrznego dostawcy usług ("hostera") w celu zapewnienia i utrzymania naszej strony internetowej. Do podmiotów przetwarzających dane mają zastosowanie bardziej rygorystyczne zasady.

Korzystamy z następującego hostera:
webgo GmbH
Heidenkampsweg 81
20097 HAMBURG
GERMANY
www.webgo.de

Formularz kontaktowy

Osoby, których dane dotyczą:

 • osoby korzystające z formularza kontaktowego

Dane osobowe:

 • dane przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego (co najmniej imię i nazwisko oraz e-poczta)

Są one przetwarzane bezpośrednio wraz z datą i godziną oraz przechowywane jako wiadomość e-poczta.
Dane będą przetwarzane dalej w zależności od treści zapytania.

Interes:

 • Artykuł 6 1. f) w celu ułatwienia komunikacji.
 • Artykuł 6 1. b) w celu wdrożenia środków przedumownych w odpowiedzi na zapytanie.

Czas trwania przetwarzania i przechowywania:
Do czasu zakończenia działań poprzedzających zawarcie umowy na wniosek użytkownika lub w przypadku ustania związku czasowego z treścią zapytania.

Przetwarzanie wniosków i wniosków o przechowywanie

Osoby, których dane dotyczą:

 • Osoby, których dane otrzymaliśmy w ramach kontaktu publicznego (np. ich reklama).
 • Osoby, których dane zostały nam przekazane w trakcie realizacji umowy (na przykład dane kontaktowe kierownika projektu przekazane przez kontrahenta).

Dane osobowe:

 • Dane kontaktowe używanego typu kontaktu (prawdopodobnie adres e-poczta lub numer telefonu)
 • Odpowiednie dane przesłane przez użytkownika (często na przykład dane kontaktowe, takie jak adres, metody płatności, przydział pracowników firmy)

Dane te są przetwarzane wraz z innymi danymi generowanymi przez nas (takimi jak oferty i faktury).

Interes:

 • Artykuł 6 1. f) RODO w celu zapewnienia kompatybilności wykorzystywanych aplikacji, na przykład w sensie łatwego kontaktu z innymi przedsiębiorcami (na przykład z Tobą) przy rozsądnym wysiłku.
 • Artykuł 6 1. b) RODO w celu wykonania umowy, której stroną jest użytkownik lub w celu podjęcia kroków na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy.
 • Artykuł 6 1. c) RODO w celu wypełnienia zobowiązań prawnych, na przykład w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa produktu.

Czas trwania przetwarzania i przechowywania:
Do końca okresu przedumownego lub umownego oraz zgodnie z wymogami prawnymi.

Wyjaśnienie:
Kilka niezbędnych danych osobowych musi być przechowywanych i przetwarzanych przez nas w celu realizacji podstawowych procesów współpracy.

Aplikacje komunikacyjne

Dodatkową podstawą jest § 3 (1) TTDSG, § 206 StGB i TKG.

Osoby, których dane dotyczą:

 • Osoby, które kontaktują się z nami i z którymi się kontaktujemy.

Dane osobowe:

 • dane kontaktowe wykorzystywanej metody kontaktu (często na przykład adres e-poczta lub numer telefonu)
 • dane określone pod względem treści (często, na przykład, nazwiska pracowników, a tym samym ich przypisanie do firmy)

Interes:

 • Artykuł 6 1. f) RODO w celu zapewnienia kompatybilności wykorzystywanych aplikacji, na przykład w sensie łatwego kontaktu z innymi przedsiębiorcami (na przykład z Tobą) przy rozsądnym wysiłku.
 • Artykuł 6 1. b) RODO w celu wykonania umowy, której stroną jest użytkownik lub w celu podjęcia kroków na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy.

Czas trwania przetwarzania i przechowywania:
Do końca okresu przedumownego lub umownego oraz zgodnie z wymogami prawnymi.

Wyjaśnienie:
Preferowane przez nas sposoby komunikacji to e-poczta i telefon. Chętnie dostosujemy się również do indywidualnych aplikacji komunikacyjnych naszych klientów, dokładając wszelkich starań, aby spełnić wymagania dotyczące bezpieczeństwa.

Dostawa, płatność, spotkania na miejscu, urzędy itp

Przekazywanie danych stronom trzecim zgodnie z wymaganiami

Osoby, których dane dotyczą:

 • Partner umowny

Dane osobowe:

 • fizyczna wysyłka: np. adres i imię i nazwisko, czasami numer telefonu osoby kontaktowej
 • przelew bankowy: np. nazwa i IBAN posiadacza rachunku
 • spotkania na miejscu: np. adres i imię i nazwisko osoby kontaktowej

Interes:

 • Artykuł 6 1. b) RODO w celu wykonania umowy, której stroną jest użytkownik lub w celu podjęcia kroków na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy.
 • Artykuł 6 1. c) RODO w celu wypełnienia zobowiązań prawnych, na przykład w odniesieniu do podatków lub ubezpieczenia

Czas trwania przetwarzania i przechowywania:
Do końca okresu przedumownego lub umownego oraz zgodnie z wymogami prawnymi.

Wyjaśnienie:
Może być również konieczne przekazanie danych stronom trzecim w celu realizacji umowy, takich jak dane adresowe do dostawy przez firmę zewnętrzną, dane konta do zlecenia przelewów przez zewnętrzną instytucję bankową lub pokwitowania transakcji finansowych do kontroli przez organy nadzorcze.

Nie będziemy

 • Nie przetwarzamy danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, danych dotyczących zdrowia lub danych dotyczących życia seksualnego lub orientacji seksualnej osoby fizycznej (zgodnie z art. 9 RODO i art. 46 BDSG).
 • Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania w związku z danymi osobowymi (zgodnie z art. 22 RODO i § 37 BDSG).
 • Witryna: Nie używamy żadnych funkcji umożliwiających przeglądarce nawiązywanie bezpośrednich połączeń z krajami trzecimi.

Przepisy odbiegające od wszystkich wyżej wymienionych punktów można określić w osobno udzielonych zgodach.

Prawa użytkownika

Prawo do wycofania zgody (zgodnie z art. 7 3., art. 13 2. c) i art. 14 2.c) RODO oraz § 51 (3) BDSG)

Zgodę można wycofać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Prawo do informacji (zgodnie z art. 15, art. 13 2. b) i art. 14 2. b) RODO oraz § 57 BDSG)

Użytkownik ma prawo zażądać od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy jego dane osobowe. W takim przypadku użytkownik ma prawo dostępu do tych danych osobowych i powiązanych informacji (zgodnie z art. 15 RODO).

Prawo do sprostowania (zgodnie z art. 16, art. 13 2. b) i art. 14 2. b) RODO)

Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas bez zbędnej zwłoki sprostowania niedokładnych danych osobowych, które go dotyczą. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, użytkownik ma prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia (zgodnie z art. 16 RODO).

Prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17, art. 13 2. b) i art. 14 2. b) RODO)

Użytkownik ma prawo zażądać od nas usunięcia dotyczących go danych osobowych bez zbędnej zwłoki. Artykuł 17 RODO określa powody, dla których musimy usunąć te dane bez zbędnej zwłoki. Musimy przeanalizować te powody indywidualnie dla każdego przypadku i porównać je z innymi interesami zgodnie z art. 6 1. RODO.

Prawo do ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 18, art. 13 2. b) i art. 14 2. b) RODO)

Użytkownik ma prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania danych.

Prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20, art. 13 2. b) i art. 14 2. b) RODO)

Użytkownik ma prawo otrzymać dotyczące go dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz ma prawo przesłać te dane innemu administratorowi. Ograniczenia są określone w art. 20 RODO.

Prawo do sprzeciwu (zgodnie z art. 21, art. 13 2. b) i art. 14 2. b) RODO)

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego na interesie publicznym, prawnie uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 1. e) lub f) RODO.

Prawo do złożenia skargi (zgodnie z art. 77, art. 13 2. e) i art. 14 2. d) RODO)

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej, użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego (np. zgodnie z § 40 BDSG), w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeśli uważa, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących użytkownika narusza RODO.

Obowiązujące teksty prawne przed cytatami podanymi tutaj mają wyraźne zastosowanie.

Stosowane skróty

 • BDSG: "Bundesdatenschutzgesetz" (Niemcy, federalna ustawa o ochronie danych, rozszerzenie RODO)
 • RODO: Rozporządzenie (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • StGB: "Strafgesetzbuch" (Niemcy, Kodeks karny)
 • TKG: "Telekommunikationsgesetz" (Niemcy, ustawa o telekomunikacji)
 • TTDSG: "Gesetz über den Datenschutz und den Schutz der Privatsphäre in der Telekommunikation und bei Telemedien" (Niemcy, wdrażająca i rozszerzająca dyrektywę 2002/58/WE dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej))

Należy pamiętać, że niniejsza oświadczenie o prywatności może ulec zmianie, na przykład ze względu na dalszy rozwój strony internetowej lub wymogi prawne. Aktualną wersję oświadczenie o prywatności można znaleźć na stronie internetowej.