Informacja prawna

zgodnie z § 5 TMG, § 18 MStV i § 2 DL-InfoV

Firma

coaxworks GmbH

Winterbergstr. 28
01277 DRESDEN
GERMANY

Reprezentowany przez

Sebastian Thieme

Kontakt

Telefonu: +49 1514 3193197
E-poczta: email@coaxworks.de

Urząd rejestracyjny

Sąd rejestrowy: Amtsgericht Dresden
Numer rejestracyjny: HRB 38229

„Umsatzsteuer-Identifikationsnummer“ (Niemcy, zgodnie z § 27a UStG)

DE320563526

Stosowane skróty

  • TMG: "Telemediengesetz" (Niemcy, Ustawa o telemediach)
  • MStV: "Medienstaatsvertrag" (Niemcy, Międzypaństwowy traktat medialny)
  • DL-InfoV: "Verordnung über Informationspflichten für Dienstleistungserbringer" (Niemcy, w celu wdrożenia i rozszerzenia dyrektywy 2006/123/WE dotycząca usług na rynku wewnętrznym)
  • UStG: "Umsatzsteuergesetz" (Niemcy, w celu wdrożenia i rozszerzenia dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej)
  • BGB: "Bürgerliches Gesetzbuch" (Niemcy, kodeks cywilny)
  • Dyrektywa 2013/11/UE w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich
  • Rozporządzenie (UE) NR 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich

coaxworks GmbH zawiera umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług wyłącznie z przedsiębiorcami w rozumieniu art. 4 dyrektywy 2013/11/UE i art. 4 rozporządzenia (UE) nr 524/2013.

Nasza witryna zawiera przekazane informacje zgodnie z § 8 TMG. Te przekazane informacje zostały sprawdzone przed połączeniem i będą nadal sprawdzane ad hoc. Chętnie przyjmiemy informacje o nieuprawnionych działaniach w odniesieniu do §§ 823 do 853 BGB w celu usunięcia wątpliwych informacji z naszej witryna.

Twórca i © Copyright zawartości tej witryna coaxworks GmbH, 2024, wszelkie prawa zastrzeżone.
coaxworks® jest znakiem towarowym słownym.